سازمان همایش

صفحه اصلی > سازمان همایش

 

رییس همایش
مهندس احمدرضا احرارنژاد

رییس کمیته اجرایی همایش
مهندس کمیل عرفانی

دبیر اجرایی
مهندس بابک آقاجانی

دبیرعلمی
دکتر محمد مجدم
دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی