شورای علمی

صفحه اصلی > شورای علمیدکتر سیدمجید یادآور نیک روش 
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مهدی بهزاد   
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمد اخلاقی 
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
دکتر مهرداد رئیسی دهکردی 
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد عامری 
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی
دکتر قاسم حیدری نژاد 
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد مجدم

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی
مهندس مهرداد تولائیان 
مدیر ارشد مهندسی بهره برداری شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
مهندس لطف اله هنگی 
مدیر نگهداری و تعمیرات پالایشگاه نفت تهران
مهندس مهدی نصرآزادانی 
مدیر نگهداری و تعمیرات پالایشگاه نفت اصفهان
مهندس امین سنگر 
مدیر دفتر مهندسی نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان
مهندس غلام درخشنده 
مدیر نگهداری و تعمیرات پالایشگاه گاز پارسیان
مهندس شهاب کریمی 
مدیر دفتر مهندسی شرکت سیمان غرب
مهندس مسعود پارسا 
مدیر دفتر فنی و مهندسی شرکت داروسازی اکسیر