برنامه های همایش

صفحه اصلی > برنامه های همایشسخنرانی مدیران ارشد و کلیدی وزارتخانه های نفت، صنعت معدن تجارت، نیرو و شرکت های تابعه
سخنرانی و ارائه تجربیات موردی مدیران، متخصصین، کارشناسان و مشاورین
ارائه مقالات علمی و کاربردی
برگزاری نمایشگاه جانبی تخصصی