تجربیات تخصصی

صفحه اصلی > تجربیات تخصصی 
یکی از محورهای اصلی و کلیدی همایش ایران کمپرسور 96 که موجب افزایش سطح کیفی اجرایی و یادگیری سازمانی آن می گردد بهره مندی از تجربیات موفق سازمان ها و تبادل آن با خبرگان صنعت در زمینه انتخاب، ارتقاء، نگهداری و تعمیرات کمپرسورها به منظور کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات، افزایش طول عمر مفید و بهره برداری تجهیزات می باشد.
لذا از کلیه مدیران، متخصصین و کارشناسان فعال در صنایع کمپرسورها و تجهیزات وابسته دعوت می شود تجارب خود را مطابق با محورهای همایش و  دستورالعمل ارسال خلاصه تجربیات تا تاریخ بیستم خردادماه 1396 به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

مزایای حضور در تجربیات تخصصی برتر:
- در صورت پذیرش در ارزیابی اولیه (پذیرش خلاصه تجربه برتر و ادامه روند داوری) هریک از نویسنگان تجربه برتر از 10% تخفیف در ثبت نام بهره مند می گردند.
- در صورت پذیرش تجربه برتر به صورت پوستری در ارزیابی نهایی هریک از نویسندگان از 30% تخفیف در ثبت نام بهره مند می گردند.
- در صورت پذیرش نهایی تجربه برتربه صورت ارائه شفاهی در ارزیابی نهایی، ارائه دهنده تجربه برتر به صورت رایگان در همایش حضور خواهند داشت.
- سایر نویسندگان تجارب برتر پذیرفه شده نهایی به صورت ارائه شفاهی از 50% تحفیف در هزینه ثبت نام بهره مند می گردند.
- به نویسندگان تجارب برتر پذیرفته شده در ارزیابی نهایی به صورت شفاهی یا پوستری گواهینامه پذیرش تجربه برتر اعطاء می گردد.
- در مراسم اختتامیه همایش از 3 تجربه برتر بر اساس نظر داوران و شرکت کنندگان قدردانی گردیده و لوح تقدیر اعطاء می گردد.

مراحل ارسال خلاصه تجربیات :
1- ابتدا فایل Word فرم خلاصه تجربیات را با کلیک بروی فایل ذیل دریافت نمایید.
دریافت فایل خلاصه تجربیات
2- تکمیل تمامی قسمت های مندرج در فایل
3- ارسال فایل تکمیل شده از طریق پست الکترونیک info@iccompressor.ir به دبیرخانه همایش

4- تماس با دبیرخانه و یا پشتیبانی آنلاین همایش جهت دریافت تأییدیه

موارد ضروری در زمان ارسال خلاصه تجربیات :
- فایل خلاصه تجربه می بایست مطابق فرمت خلاصه تجربیات همایش تنظیم گردد. شایان ذکر است در غیر اینصورت تجربه در روند داوری قرار نخواهد گرفت.
- فایل خلاصه تجربیات می بایست بر اساس فرمت word ارسال گردیده و دبیرخانه همایش از پذیرفتن سایر فرمت ها معذور می باشد.
-
در صورت داشتن هر گونه سوال درباره تدوین و ارسال تجارب تخصصی با دبیرخانه به شماره 88202424
داخلی 1103 و یا پشتیبانی آنلاین همایش تماس بگیرید.