سخنرانان کلیدی

صفحه اصلی > سخنرانان کلیدی


مهندس علیرضا اصل عربی
مدیر کل نظام دارایی فیزیکی صنعت نفت
سخنران افتتاحیه


دکتر امیرحسین شیروی
مدیر کل دفتر ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت معدن تجارت
سخنران افتتاحیه


مهندس محمدعلی فرحناکیان
مدیر کل دفتر راهبری و نظارت امور برق وزارت نیرو
موضوع سخنرانی: جایگاه و نقش مهم کمپرسورها در صنعت تولید برق ایران


             

Ketan Degaonkar
Senior Application Engineer

محور سخنرانی: صرفه جویی و بهره وری انرژی در کمپرسورها


مهندس حامد اسکندرلو
سرپرست بخش تجهیزات دوار شرکت مهندسین مشاور فراب
محور سخنرانی: تکنولوژی های نوین و نقش آن در انتخاب کمپرسورها


  دکتر مجید شاه حسینی
مدیر واحد طراحی شرکت توربو کمپرسور نفت(OTC)
محور سخنرانی: طراحی و ساخت کمپرسورها


مهندس داریوش نسایی
مدیر فنی و عملیاتی شرکت NEUMAN & ESSER در ایران
محور سخنرانی: ارتقاء و نوسازی در کمپرسورها


دکتر مهدی بهزاد

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
محور سخنرانی: نگهداری و تعمیرات در کمپرسورها

مهندس رضا آزادگان
مدیر فنی شرکت بین المللی Elitex در ایران
محور سخنرانی: سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات


Dr. Andreas Hahn
Product Manager Revamp & Modernisation
محور سخنرانی: ارتقاء و نوسازی در کمپرسورها