فایل ارائه سخنرانان کلیدی

صفحه اصلی > فایل ارائه سخنرانان کلیدی


مهندس محمدعلی فرحناکیان

موضوع ارائه: بررسی نقش و اهمیت کمپرسورها در صنعت تولید برق (دانلود فایل)
 

مهندس اصغر اسکندرلو
موضوع ارائه: انتخاب کاربردی کمپرسورها (دانلود فایل)


مهندس داریوش نسائی
موضوع ارائه: Compressors Renovation (دانلود فایل)


دکتر مجیدرضا شاه حسینی
موضوع ارائه: نحوه طراحی و ساخت کمپرسورها (دانلود فایل)


Mr.Soo
موضوع ارائه: توسعه تکنولوژی کمپرسورها (دانلود فایل)


مهندس رضا آزادگان
موضوع ارائه: سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات (دانلود فایل)


Dr.Andreas Hahn
موضوع ارائه: Revamp And Modernisation (دانلود فایل)


Mr.Anil
موضوع ارائه: روش های کاربردی صرفه جویی و بهره وری انرژی در کمپرسورها (دانلود فایل)